موزیک بندها

1
39
آکورد
2
28
آکورد
3
19
آکورد
4
19
آکورد
5
16
آکورد
6
16
آکورد
7
15
آکورد
8
13
آکورد
9
9
آکورد
10
8
آکورد
11
6
آکورد
12
6
آکورد
13
6
آکورد
14
5
آکورد
15
4
آکورد
16
4
آکورد
17
4
آکورد
18
4
آکورد
19
4
آکورد
20
3
آکورد
21
3
آکورد
22
2
آکورد
23
2
آکورد
24
2
آکورد
25
2
آکورد
26
2
آکورد
27
1
آکورد
28
1
آکورد
29
1
آکورد
30
1
آکورد
31
1
آکورد
32
1
آکورد
33
1
آکورد
34
1
آکورد
35
1
آکورد
36
1
آکورد
37
1
آکورد
38
1
آکورد
39
1
آکورد
40
1
آکورد
41
1
آکورد
42
1
آکورد
43
1
آکورد
44
1
آکورد
45
0
آکورد
46
0
آکورد
47

آکورد