موزیک بندها

1
45
آکورد
2
43
آکورد
3
32
آکورد
4
25
آکورد
5
23
آکورد
6
21
آکورد
7
19
آکورد
8
17
آکورد
9
10
آکورد
10
8
آکورد
11
8
آکورد
12
7
آکورد
13
7
آکورد
14
7
آکورد
15
6
آکورد
16
5
آکورد
17
5
آکورد
18
5
آکورد
19
5
آکورد
20
4
آکورد
21
4
آکورد
22
4
آکورد
23
3
آکورد
24
3
آکورد
25
2
آکورد
26
2
آکورد
27
2
آکورد
28
2
آکورد
29
1
آکورد
30
1
آکورد
31
1
آکورد
32
1
آکورد
33
1
آکورد
34
1
آکورد
35
1
آکورد
36
1
آکورد
37
1
آکورد
38
1
آکورد
39
1
آکورد
40
1
آکورد
41
1
آکورد
42
1
آکورد
43
1
آکورد
44
1
آکورد
45
1
آکورد
46
1
آکورد
47
1
آکورد
48
0
آکورد
49
0
آکورد