آکورد جکی یاسر بینام

میزان: 4/4
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: D#m
B     D#m
قیافه نداری نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر
B      D#m
صدا خوفه خود شگی شگی شگی شگی شگی شگی
B       D#m
بیزی نیستی ولی جکی جکی جکی جکی جکی جکی
B       D#m
هول لویی بی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی
‌
نمیدونم بهش بگم بچکوهانی
B                    Bb
 فقط میتونم بگم حیف شبا واسم فانی فانی فانی فانی فانی
B                   Bb
گلد دوست ندارم پپسیم نه رانی رانی رانی رانی رانی رانی
B                   Bb
پارکینگ پره دم در ما که دیگه جا نی جا نی جا نی جا نی جا نی

فقط میتونم بگم حیف شبا مثل بانی

Bb                        D#m
نیستم با داف گامبالو ولی پایه باشین میزارم توتون البالو
F#               D#m
هی لیبل بلو کارتا میره تو استیفور
Bb
با پراید میاد با جنسیس میره فاز لاو میاد ولی فمنیست میره
Bb            
فقط بغل ما زوزه ممنوع ولکام
C#            Bb
بکشید بکشید بکشید بکشید بکشید بکشید
C#              Bb
بکشید بکشید بکشید بکشید بکشید بکشید
‌
D#m
قیافه هم نداری که قافه بگیری
Bb                   
 مگه سواری دیدی که میگی پیاده نمیری
D#m
انگار ددی کارتی کنارت
Bb                       
 جلو سه تا جینی پر کردی جلو با ایرانی نمیری
D#m
وای کارام ریخته حاجی دافه بوی گلاب میده پاشی
Bb                  
فقط سلار مارو شبیه دلار دیده لاشی
B     D#m
قیافه نداری نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر نگیر
B      D#m
صدا خوفه خود شگی شگی شگی شگی شگی شگی
B       D#m
بیزی نیستی ولی جکی جکی جکی جکی جکی جکی
B       D#m
هول لویی بی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی بگی
‌
B
D#m
Bb
F#
C#