آکورد PSTD مدگل

میزان: 6/8 سنگین
ریتم: رومبا
تمپو: 120
گام: C
C
اشکا روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد

اما بازم دوییدم
D          
رفتم تا نورو دیدم
Em
اشکام روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد
C
اما بازم دوییدم
D          
دوییدم تا رسیدم
Em    Am
یادمه صدای هم همه وقتی تنها بودم
C   
یادمه مال من بود بدنه اما واقعا کجا بودم
Em
اینا همه چشاشون رو همه من همیشه بیدار بودم
C
اون آدمه با منه توو جونمه که از دیدنش بیزار بودم
Em
اشکام روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد

اما بازم دوییدم
C
دوییدم تا رسیدم
C
اشکا روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد

اما بازم دوییدم
D          
رفتم تا نورو دیدم
Em
اشکام روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد
C
اما بازم دوییدم
D          
دوییدم تا رسیدم

Em    Am
یادمه صدای هم همه وقتی تنها بودم
C   
یادمه مال من بود بدنه اما واقعا کجا بودم
Em
اینا همه چشاشون رو همه من همیشه بیدار بودم
C
اون آدمه با منه توو جونمه که از دیدنش بیزار بودم
C
اشکا روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد

اما بازم دوییدم
D          
رفتم تا نورو دیدم
Em
اشکام روی گونه خشک شد

من جام توی خونه گم شد
C
اما بازم دوییدم
D          
دوییدم تا رسیدم
D      C         Em
من می دونم از درونم دیگه آرومم
Em
با صدا ها آشتی می مونم
G
آشتی می مونم
Am
آشتی می مونم
C
D
Em
Am
G

آکوردهای دیگر از مدگل