ویدئو

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 22

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 22

آموزش مقدماتی گیتار توسط استاد بابک امینی مقدماتی: جلسه 22 Soleares قسمت دوم جزوه و فایل های ضمیمه را از سایت آکورد دانلود کنید: http://www.akord.ir/classes/


آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 1

10

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 1

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 2

9:97

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 2

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 3

10:48

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 3

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 4

11:45

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 4

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 5

10:77

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 5

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 6

12:38

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 6

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 7

10:75

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 7

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 8

11:38

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 8

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 9

11:4

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 9

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 10

10:8

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 10

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 11

12:03

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 11

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 12

9:28

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 12

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 13

13:28

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 13

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 14

11:1

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 14

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 15

11:57

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 15

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 16

11:07

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 16

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 17

12:08

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 17

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 18

12:12

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 18

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 19

10:33

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 19

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 20

11:57

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 20

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 21

12:18

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 21

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 22

12:97

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 22

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 23

11:82

آموزش مقدماتی گیتار - جلسه 23