آکورد آهنگ های امیر عظیمی

آکوردهای امیر عظیمی

آکورد دروغ عاشقانه

در گام Ab با ریتم 2/4 به سبک رومبا

روشنی شب های تارم همدم ناشناسم توی این سکوت کوچه با تو من نمی حراصم بی تو من چه بی پناهم با تو من چه بی نیازم ترانه ها جون میگیرن آخه تو صدای سازم لحظه های با تو بودن لحظه های بی ...

آکورد بی تو

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

زندگی یک چمدان است که می آوریَش بار و بندیل سبک می کنی و می بَریش خودکشی مرگِ قشنگی که به آن دل بستم دستِ کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم گاه و بیگاه پُر از پنجره های خطرم به سَرم می ز ...

آکورد روزگار بدیه

در گام G#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

روزگار بدیه پشت روزگار من روز روشنم کجاست شب گریه دار من روزگار بدیه تو خودم غمگینم هر کجا میگردم خودمو میبینم زندگی کن عشق من غصه نخور روزا با خوب و ...

آکورد فیلم،سیگار،خواب

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

زندگی یعنی از همینجا ها قصه ی عاشقی رو یادم داد من یه عمری عاشقش بودم پس چرا یاد من نمی افتاد زندگی یعنی بیقراری ها تو روزایه باور سختی یعنی با من که باشه ...

آکورد مجمع النازی

در گام Gm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

تهران شده دارالمجانینت من لا ابالی میشوم بی تو توصیف احوالم که ممکن نیست گاهاً چه حالی میشوم بی تو لیلای بی احساس بی وجدان یک شهر را ویرانه میخواهی ...

آکورد ماه بانو

در گام Dm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

ماه بانو جان این گوی و میدان دیوانه کردنم برای تو کاری نداره ماه بانو جان از تو چه پنهان بهترین جای جهان شونهی یاره نگو از عشقی که سرانجامی نداره ...

آکورد خبر داری

در گام C با ریتم به سبک رومبا

خبر داری چرا وقتی دله بی تاب میگیرد سراغ از خاطرات دور اما ناب میگیرد خبر داری چرا تا نیستی در خشکیه مغزم ولی تا میرسی دورِ مرا گرداب میگیرد تو که از وسعت دیوانگی هایم خبر داری خبر داری خبر داری تو بیش از هر کسی روی دله عاشق اثر داری اثر ...

آکورد خسته

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

خواستم داغ شوم گرچه لبم دوختس خودم و جدم و جد پدرم سوختس خواستم جیغ شوم گریه‌ی بی شرط چرا خواستم از همه‌ی مرحله ها پرت شوم کسی از گوشی مشغول به من میخندید آخر محله شد غول به من میخندید یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا بازی مسخره ای بود رها کرد مرا با خودم با همه با ترس تو مخلوط ...