ویدئو

آکورد کوچه ملی رضا یزدانی

آکورد کوچه ملی رضا یزدانی

آکورد ساقی هایده

1:73

آکورد ساقی هایده
آکورد عاشق ترینم از پدرام پالیز

0:98

آکورد عاشق ترینم از پدرام پالیز
آکورد بازی از والایار با گیتار

1

آکورد بازی از والایار با گیتار
آکورد پرنده مهاجر از کوروش یغمایی

2:07

آکورد پرنده مهاجر از کوروش یغمایی
آکورد مهتابی از نبی زاده با گیتار

1:97

آکورد مهتابی از نبی زاده با گیتار
آکورد هوای حوا با گیتار

1:5

آکورد هوای حوا با گیتار
آموزش آکورد شب انتظار

2:93

آموزش آکورد شب انتظار
آکورد ای خدا از هایده

2:62

آکورد ای خدا از هایده