ویدئو

آکورد دیوار فرامرز اصلانی

آکورد دیوار فرامرز اصلانی

http://akord.ir/44/5/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.html


آکورد پرنده مهاجر از کوروش یغمایی

2:07

آکورد پرنده مهاجر از کوروش یغمایی
آکورد مهتابی از نبی زاده با گیتار

1:97

آکورد مهتابی از نبی زاده با گیتار
آکورد هوای حوا با گیتار

1:5

آکورد هوای حوا با گیتار
آموزش آکورد شب انتظار

2:93

آموزش آکورد شب انتظار
آکورد ای خدا از هایده

2:62

آکورد ای خدا از هایده
آکورد اگه یه روز بری سفر

6:3

آکورد اگه یه روز بری سفر
آکورد بازی والایار

6:98

آکورد بازی والایار
آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی

6:05

آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی