آکوردهای ایرج بسطامی

آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

آکورد آهنگ های ایرج بسطامی

2

تعداد آکورد

12076

تعداد بازدید

25683

دانلود آکورد

0

ویدئو آکورد

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

درد عشق و انـــــــتظــــــــار دارم زان شب یــــــــــادگـــــــار در آن شـــب سرد پــــــاییـــز آهنـــــــگ سفـــــر مــیـــکـــردی از رهــــــگــــذری محنت بین ...

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...